Disclaimer

Het doel van deze website is het bieden van informatie over oorzaken, gevolgen en behandeling van groeistoornissen. 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie in deze website soms niet volledig, niet actueel of zelfs onjuistheden bevatten. Het samenwerkingsverband van makers en uitgevers (zie colofon) is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie uit deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

De informatie in deze website mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit terrein geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, enzovoort). De informatie uit deze website dient hierbij als achtergrondinformatie.

Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de individuele houders van het auteursrecht (zie colofon).