Zorgverzekering

De meeste ‘gewone’ ziektekosten worden vergoed via de zorgverzekering. U bent verplicht een verzekering voor het basispakket af te sluiten: een verzekering tegen de meest voorkomende kosten. Daarnaast kunt u nog een aanvullende verzekering afsluiten.

Verplichte verzekering

2006_03_ss20_371.jpgHet merendeel van de ziektekosten krijgt u vergoed via de zorgverzekering. Iedereen heeft een zorgverzekering, het is zelfs verplicht er een te hebben. Als u een zorgverzekering wilt afsluiten is het van belang dat u op de hoogte bent van de volgende zaken.

 • De verzekering bestaat in ieder geval uit een basispakket. Dit pakket is voor iedereen hetzelfde.
 • Daarnaast kunt u nog een aanvullende verzekering afsluiten. Dit is niet verplicht.
 • Voor de verzekering betaalt u een maandelijkse premie.
 • Een deel van uw ziektekosten moet u zelf betalen: dit is het verplicht eigen risico.
 • U kunt zelf kiezen bij wie u zich verzekert.
 • Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen: een zorgtoeslag.

Basispakket

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. De basisverzekering vergoedt de standaardzorg (ook wel: basiszorg) van huisarts, ziekenhuis of apotheek. Wat er precies in het ‘basispakket’ zit, wordt jaarlijks bepaald door de overheid.

In 2012 bent u met het basispakket verzekerd tegen:

 • medische zorg, zoals het bezoek aan de huisarts, medisch specialist of verloskundige
 • opname, behandeling en verpleging in het ziekenhuis (inclusief kortdurende geestelijke gezondheidszorg, dat wil zeggen: minder dan 365 dagen), revalidatie
 • hulpmiddelen (onder voorwaarden)
 • medicijnen (onder voorwaarden)
 • kraamzorg
 • zittend ziekenvervoer (onder bepaalde voorwaarden) en ambulancevervoer
 • paramedische zorg, zoals fysiotherapie en oefentherapie (onder bepaalde voorwaarden en veelal beperkt), logopedie, ergotherapie (vergoeding tot een maximum van tien behandeluren per jaar) en dieetadvisering (vergoeding tot een maximum van vier behandeluren per jaar )
 • psychotherapie en eerstelijnspsychologie (acht zittingen)
 • tandheelkundige hulp van algemene aard voor verzekerden tot 18 jaar
 • dyslexiezorg
 • hulp bij stoppen met roken

Beperkingen en voorwaarden

Als iets is opgenomen in het basispakket, wil dat nog niet zeggen dat u het volledig vergoed krijgt. Vaak gelden er allerlei beperkingen en voorwaarden. Bij fysiotherapie worden bijvoorbeeld de eerste twaalf behandelingen (2011) niet vergoed.

Daarnaast krijgt u te maken met het eigen risico: dit betekent dat u een deel van de gemaakte kosten zelf moet betalen.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het basispakket vindt u op de website www.kiesbeter.nl. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Dit zit er bijvoorbeeld niet in: hulp van de tandarts, de ‘pil’, alternatieve geneeswijzen, de eerste twaalf behandelingen fysiotherapie. Voor deze zorg kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering is niet verplicht: het is helemaal aan u of u zo’n verzekering wel of niet neemt.

Verzekeraars bieden verschillende aanvullende pakketten aan. Laat u van tevoren goed informeren, en kies een pakket dat goed bij uw situatie aansluit. Op www.kiesbeter.nl vindt u een ‘zoekhulp chronische ziekte’, hiermee kunt u speuren naar een verzekering die goed bij u past.

Premie

Voor uw verzekering betaalt u een maandelijkse premie. Het is niet precies te zeggen hoe hoog deze is. Het bedrag is onder meer afhankelijk van uw polis: heeft u bijvoorbeeld een aanvullend pakket of niet? Voor het basispakket betaalt u rond de € 1.200,- (2012) per jaar. De premies verschillen per verzekeraar, daarom is het raadzaam eerst premies te vergelijken voor u een verzekering afsluit.

Collectieve verzekering

Mogelijk kunt u meedoen aan een collectieve verzekering, bijvoorbeeld via uw werk of via een ouderen- of patiëntenorganisatie. Omdat u met meerdere mensen tegelijk een verzekering afsluit krijgt u korting. U betaalt minder premie dan wanneer u in uw eentje een verzekering afsluit.

Kinderen: gratis

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen premie voor de basisverzekering te betalen. Zij zijn met u ‘meeverzekerd’.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast uw maandelijkse premie betaalt u nog een bedrag, namelijk een bedrag dat afhankelijk is van uw inkomen. In de praktijk merkt u hier weinig van omdat uw werkgever het bedrag berekent en betaalt aan de Belastingdienst.

Als u een uitkering heeft, betaalt de uitkeringsinstantie deze bijdrage. Als u werkt als zelfstandige, betaalt u uw bijdrage zelf via uw belastingaanslag.

Eigen risico

Een deel van de kosten die u heeft gemaakt moet u zelf betalen. Dit is het ‘verplicht eigen risico’. Voor 2012 is het eigen risico vastgesteld op € 220,-.

 • Het eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Kinderen hebben dus geen eigen risico.
 • Sommige kosten vallen niet onder het eigen risico. Dit zijn onder meer de kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Deze kosten worden wel volledig vergoed. Ook een griepprik kost u niets als u tot een ‘risicogroep’ behoort. Dat geldt ook voor deelname aan een bevolkingsonderzoek. Als u orgaandonor bij leven bent, vallen nacontroles ook niet onder het eigen risico.

Voorbeeld

Mevrouw Jansen gaat in maart naar de huisarts. Ze krijgt medicijnen voorgeschreven die € 75,- kosten. In juli gaat ze nog een keer naar de huisarts met haar dochtertje. Ook haar dochtertje krijgt medicijnen voorgeschreven, deze kosten € 35,-.

Aan het eind van het jaar krijgt mevrouw Jansen de afrekening van haar eigen risico. Ze moet alleen haar eigen medicijnen betalen: € 75,-. Immers: het verplicht eigen risico geldt alleen voor personen vanaf 18 jaar.

Tegemoetkoming

Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, maken altijd ziektekosten en zullen dus altijd gebruik moeten maken van hun verplicht eigen risico. Zij krijgen een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de compensatie wordt jaarlijks vastgesteld. In 2012 bedraagt de compensatie eigen risico € 85,-.

Dit bedrag wordt aan het eind van het jaar uitgekeerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Neem contact op met het CAK (www.hetcak.nl) als u deze compensatie niet krijgt en van mening bent dat u er wel voor in aanmerking komt.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De hoogte van vrijwillige eigen risico kunt u meestal zelf bepalen. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie u betaalt.

Meer informatie

De eigen-risico-regeling wordt vrijwel ieder jaar aangepast, kijk voor actuele informatie op de website van het College voor Zorgverzekeringen: www.cvz.nl.

Zelf een zorgverzekeraar kiezen

Een zorgverzekering sluit u af bij de zorgverzekeraar van uw keuze. Zoals gezegd biedt elke zorgverzekeraar hetzelfde – wettelijk bepaalde – basispakket. De premie en voorwaarden verschillen echter per zorgverzekeraar. Ook biedt iedere verzekeraar eigen aanvullende pakketten aan.

Een goede website om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken is www.kiesbeter.nl. Ook de websites van de zorgverzekeraars zelf geven informatie over het basispakket en de aanvullende verzekeringen.

Acceptatieplicht

Voor het basispakket hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Als u een zorgverzekering wilt afsluiten, moeten ze daar wel op ingaan – hoe ziek u ook bent. Ook mogen ze u geen hogere premie vragen, iedereen betaalt dezelfde premie.

Voor het aanvullende pakket geldt geen acceptatieplicht. Een verzekeraar mag u dus weigeren, bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent of omdat u al wat ouder bent. Dit heet ‘medische selectie’. Medische selectie wordt niet altijd toegepast. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verzekeraars.

Polisvorm

Zorgverzekeraars bieden verschillende soorten verzekeringen aan, namelijk: naturaverzekeringen, restitutieverzekeringen en combinatieverzekeringen. Houd hier ook rekening mee als u een verzekering afsluit. Restitutieverzekeringen zijn vaak iets duurder dan naturaverzekeringen.

 • Bij naturaverzekeringen vergoedt de verzekeraar in principe alleen de kosten van behandelaars met wie een contract is afgesloten. De verzekeraar vergoedt de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde behandelaar kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Om welk percentage het gaat staat in de polisvoorwaarden.
 • Bij een restitutieverzekering kunt u zelf kiezen naar welke behandelaar u toe gaat. Soms moet u de kosten ‘voorschieten’, u betaalt dan zelf de rekening en krijgt het bedrag later vergoed door uw zorgverzekeraar. Maar meestal geldt ook hier dat de zorgverzekeraar de nota rechtstreeks aan uw zorgverlener betaalt.
 • Dan is er nog de combinatieverzekering: voor een deel van de zorg zijn zorgaanbieders gecontracteerd, voor het andere deel van de zorg bestaat een vrije keuze.

Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over de verschillende mogelijkheden.

Zorgtoeslag

Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van uw zorgverzekering. Dit is de zorgtoeslag. U moet de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

 • De inkomensgrens voor alleenstaanden is € 35.059,- per jaar en voor samenwonenden of gehuwden € 51.691,- (2012).
 • De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Er gelden maxima.
 • U moet de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u over het afgelopen jaar al een zorgtoeslag ontvangen, dan hoeft u deze niet opnieuw aan te vragen. Wijzigingen in uw situatie (inkomen, gezinssituatie enzovoort) moet u overigens wel doorgeven aan de Belastingdienst.
 • De zorgtoeslag die u ontvangt is een voorschot. De juiste hoogte van de zorgtoeslag kan pas berekend worden als al uw inkomensgegevens bekend zijn, dus achteraf. Als blijkt dat u te weinig zorgtoeslag heeft ontvangen, krijgt u geld terug. Als de zorgtoeslag te hoog was, moet u geld terug betalen.

In het kort

 • Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Deze bestaat in ieder geval uit een wettelijk bepaald basispakket.
 • Daarnaast kunt u nog een extra (aanvullende) verzekering afsluiten.
 • Voor de verzekering betaalt u maandelijks een bedrag. Dit is de premie.
 • Een deel van uw ziektekosten moet u zelf betalen: dit is het verplicht eigen risico.
 • U bepaalt zelf bij welke zorgverzekeraar u een verzekering afsluit.
 • Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, kunt u zorgtoeslag aanvragen.