Wtcg

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, maakt u – naast ziektekosten – vaak nog extra kosten. U heeft misschien meer beddengoed nodig of u heeft hogere stookkosten omdat u vaker thuis bent. Voor dit soort kosten krijgt u een keer per jaar een tegemoetkoming in de kosten via de Wtcg.

Wat is de Wtcg?

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, komt u soms voor uitgaven te staan die andere mensen niet hebben. U moet bijvoorbeeld regelmatig op controle en moet reiskosten maken om bij het ziekenhuis te komen. Of u moet een hulpmiddel aanschaffen, zoals steunzolen of een blindenstok.

Dit soort kosten worden meestal niet vergoed via een van de eerder besproken regelingen. De overheid heeft daarom een aantal maatregelen bedacht waarmee u een compensatie voor de extra kosten kunt krijgen. Samen vormen deze maatregelen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

 • mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, krijgen een algemene tegemoetkoming: een geldbedrag dat een keer per jaar wordt uitgekeerd
 • als u gebruikmaakt van AWBZ-zorg of van de Wmo krijgt u korting op de eigen bijdrage
 • zorgkosten kunt u aftrekken van de belasting

Daarnaast zijn er nog een paar extra maatregelen voor bepaalde groepen mensen, zoals ouderen en arbeidsongeschikten.

Algemene tegemoetkoming

Veel mensen met een chronische ziekte krijgen een keer per jaar een geldbedrag. Dit is de algemene tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw situatie. Bij het bepalen van het bedrag wordt onder meer gekeken naar uw leeftijd en naar de hoeveelheid zorg die u nodig heeft.

U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Op basis van de gegevens van uw zorgverzekeraar, de gemeente en het CIZ wordt bepaald of u ervoor in aanmerking komt. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De tegemoetkoming is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Let op: als u facturen zelf heeft betaald, declareer die dan tijdig (nog hetzelfde jaar) bij uw zorgverzekeraar, dan tellen ze nog mee met de hoeveelheid zorg die u dat jaar heeft ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

 • Een indicatie voor langdurige AWBZ-zorg. U krijgt minstens 26 weken lang minimaal één uur per week AWBZ-zorg thuis of verblijft minstens 26 weken lang minimaal één dagdeel per week in een instelling.
 • Langdurige hulp bij het huishouden via de Wmo. U krijgt minstens 26 weken lang minimaal een uur per week hulp bij het huishouden.
 • Behandeling door een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen. Bijvoorbeeld voor radiotherapie, chemotherapie, thuisbeademing, neurologie of dialyse. Bij deze behandelingen wordt gekeken naar de kosten van het jaar daarvoor, omdat de gegevens over de gemaakte kosten vaak pas laat bekend zijn.
 • Revalidatiezorg in of door een revalidatiecentrum. Ook hierbij wordt gekeken naar de kosten die u het jaar voorafgaand aan het jaar waar de tegemoetkoming betrekking op heeft, heeft gemaakt.
 • Fysio- of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen. Bij verzekerden boven de achttien gaat het om bijvoorbeeld reuma, spierziekten, lymfoedeem of tumoren in weke delen. Voor de complete lijst zie www.rijksoverheid.nl. Voor de regeling voor onder de achttien jaar zie www.hetcak.nl.
 • Intensief gebruik van bepaalde medicijnen. U moet minimaal 180 ‘dagdoseringen’ van een medicijn voor een chronische ziekte nodig hebben gehad. De medicijnen zijn opgesplitst in twee groepen; een lichte en een zware groep. Als u medicijnen van de ‘lichte’ groep gebruikt, moet u ook voldoen aan een van de eerder genoemde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een algemene tegemoetkoming. U krijgt de tegemoetkoming ook als u medicijnen uit de ‘lichte’ groep gebruikt en daarnaast een vergoeding voor een bepaald hulpmiddel heeft gekregen, maar dan alleen in het jaar waarin uw zorgverzekeraar u die vergoeding heeft gegeven. Cholesterolverlagende medicijnen tellen niet mee.
 • Vergoeding van bepaalde hulpmiddelen. Hulpmiddelen als een hoortoestel, stomamiddelen, incontinentiemateriaal, injectiespuiten en een geleidehond. Hulpmiddelen als brillen en lenzen tellen niet mee voor de regeling. Het gebruik van hulpmiddelen telt alleen mee in het jaar waarin u er van uw zorgverzekeraar een vergoeding voor heeft gekregen. Bovendien komen verzekerden die alleen aan deze voorwaarde voldoen, niet in aanmerking voor een algemene tegemoetkoming.

Voor meer voorbeelden van hulpmiddelen en om te zien welke medicijnen onder de lichte groep en welke onder de zware groep vallen, kunt u kijken op www.hetcak.nl of www.veranderingenindezorg.nl.

Korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo

U betaalt een eigen bijdrage als u zorg krijgt via de AWBZ of de Wmo. Op die eigen bijdrage krijgt u vervolgens weer korting via de Wtcg.

De korting wordt uitgedrukt in een percentage. Het precieze bedrag verschilt van persoon tot persoon, omdat niet iedereen dezelfde eigen bijdrage betaalt. Bij het vaststellen van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met uw inkomen, uw gezinssituatie en de zorg die u nodig heeft.

Zorg met verblijf

 • Als u 65 jaar of ouder bent, krijgt uw 8 % korting op uw eigen bijdrage.
 • Als u jonger dan 65 jaar bent, krijgt u 16 % korting op uw eigen bijdrage. Dat is ook zo als uw partner jonger dan 65 jaar is.

Zorg zonder Verblijf

Als u gebruikmaakt van thuiszorg, krijgt u een korting van 33 % op uw eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Wmo

Niet iedere gemeente vraagt een eigen bijdrage voor de Wmo. Als u een eigen bijdrage betaalt, krijgt u een korting van 33 %. De korting geldt ook bij een persoonsgebonden budget.

Belastingmaatregel

Soms is het mogelijk ziektekosten af te trekken van de belasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting maakt u melding van deze kosten. Het deel van de kosten dat boven een bepaald bedrag (‘de drempel’) uitkomt, kunt u aftrekken van het inkomen waarover u belasting moet betalen.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Alleen ‘specifieke zorgkosten’ zijn aftrekbaar.  Dit zijn uitgaven voor:

 • genees- en heelkundige hulp
 • medicijnen op doktersvoorschrift
 • bepaalde hulpmiddelen
 • vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
 • een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
 • extra gezinshulp
 • extra kleding en beddengoed
 • reiskosten voor ziekenbezoek

U kunt deze uitgaven alleen aan de belasting opgeven als u hiervoor niet al via een andere regeling een vergoeding heeft gekregen, bijvoorbeeld via de Bijzondere bijstand of via uw zorgverzekering.

Voor wie?

Aftrekbaar zijn specifieke zorgkosten die u heeft gehad voor:

 • uzelf, uw (fiscale) partner en uw kinderen onder de 27 jaar
 • ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder die bij u wonen. Er is sprake van een ernstig handicap als u aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling.
 • inwonende ouders, broers of zussen die afhankelijk zijn van uw hulp. Dat betekent dat professionele hulp nodig zouden hebben of in een tehuis zouden wonen als u ze niet zou verzorgen.

Drempel

Hierboven werd al gezegd dat bij deze regeling een drempel geldt; alleen de kosten boven een bepaald bedrag zijn aftrekbaar. De drempel is afhankelijk van uw ‘drempelinkomen’. Hoe lager uw drempelinkomen, hoe lager de drempel.

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de belastingboxen 1, 2 en 3 – zonder uw persoonsgebonden aftrek. Voorbeelden van persoonsgebonden aftrek zijn alimentatie, studiekosten en giften. Voor meer informatie kunt u bellen met de Belastingtelefoon (0800 – 05 43) of kijken op www.belastingdienst.nl.

Verhogingsfactor

De verhogingsfactor houdt in dat u uw specifieke zorgkosten mag verhogen tot een bepaald bedrag. De kosten voor genees- en heelkundige hulp en reiskosten voor ziekenbezoek mag u niet verhogen. Het drempelinkomen mag niet meer dan € 32.738,- (2011) bedragen.

 • Als u 65 jaar of ouder bent, mag u uw zorgkosten verhogen met 113 % (2011).
 • Als u jonger dan 65 jaar bent, mag u uw zorgkosten verhogen met 77 % (2011).

Tegemoetkomingsregeling

heeft u een laag inkomen en betaalt u weinig belasting, maar heeft u ook specifieke zorgkosten? Dan kunt u wellicht geld terugkrijgen van de belasting. Vul hiervoor een aangiftebiljet of T-biljet in.

Extra maatregelen

Naast de genoemde maatregelen zijn er nog een aantal andere regelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Compensatie verplicht eigen risico

Bij uw zorgverzekering krijgt u te maken met een verplicht eigen risico: een deel van uw ziektekosten moet u zelf betalen. Mensen met meerjarige, onvermijdbare kosten – zoals chronisch zieken en gehandicapten – krijgen hiervoor een tegemoetkoming. Het gaat om een bedrag dat een keer per jaar automatisch wordt uitgekeerd door het CAK. Het bedrag over 2012 is vastgesteld op € 85,-.

Compensatie arbeidsongeschikten

Mensen met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Voorwaarde is wel dat u voor ten minste 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.

U hoeft de tegemoetkoming niet aan te vragen, u krijgt het bedrag automatisch uitgekeerd door het UWV. In 2012 gaat het om een bedrag van € 342,-.

Compensatie ouderen

Als u 65 jaar of ouder bent, krijgt u ouderenkorting. Er wordt een inkomensafhankelijk bedrag bedrag van uw belastbaar inkomen afgetrokken, zodat u minder belasting hoeft te betalen. U hoeft de ouderenkorting niet aan te vragen, de Belastingdienst houdt hier rekening mee.

Daarnaast krijgt u meer huurtoeslag dan mensen die jonger dan 65 jaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de Wtcg vindt u op de websites www.belastingdienst.nl, www.veranderingenindezorg.nl, www.rijksoverheid.nl en www.cg-raad.nl.

In het kort

 • Soms maakt u door uw ziekte of handicap kosten waar u geen vergoeding voor krijgt.
 • Via de Wtcg kunt u soms toch nog een vergoeding voor deze kosten krijgen.
 • Dit kan een algemene tegemoetkoming zijn: een vast bedrag per jaar om de kosten te dekken.
 • Als u gebruikmaakt van zorg die onder de AWBZ of de Wmo valt, krijgt u korting op de eigen bijdrage.
 • Soms is het mogelijk ziektekosten van de belasting af te trekken.
 • Daarnaast zijn er een aantal regelingen voor bepaalde groepen mensen. Mensen die arbeidsongeschikt zijn, krijgen bijvoorbeeld een jaarlijkse tegemoetkoming.